Centro partijos Etikos komisijos svarstymas?

ByAlvidas

Centro partijos Etikos komisijos svarstymas?

Internete 2020 m. liepos 22 d. buvo išplatintas straipsnis „Bestuburio karatisto kerštas“, kuriame aprašyta, kaip vedinas keršto Centro partijos pirmininko pavaduotojas, politinės tarybos narys, partijos valdybos prižiūrėtojas K. Krivickas sukvietė partijos Etikos komisiją ir liepė svarstyti bei surašyti protokolą, kuriuo vadovaujantis būtų galima pašalinti iš partijos jam ir partijos pirmininkui neįtinkančius partijos narius – Alvidą Šimkų, Valerijų Šabrauską ir Rimą Štefanę.

Lietuvos Centro partija vadovaujasi Etikos kodeksu, kurio pagrindinis tikslas – prisidėti prie dorovinių santykių kūrimo ir įtvirtinimo visuomenėje. Centro partijos Etikos komisijos funkcijos ir veikla apibrėžta Centro partijos įstatų XVI skirsnio dalimi ,,Centro partijos Etikos komisija” (toliau – Įstatai) bei Etikos komisijos reglamente (toliau – Reglamentas).

Išanalizuokime šios komisijos veiksmus ir juos įvertinkime:

  1. Įstatuose ir Reglamente yra nustatyta, kad Etikos komisijos posėdžius šaukia komisijos pirmininkas arba jam nesant – pavaduotojas, tačiau yra žinoma, kad 2020 m. liepos 11 d. įvykusį Etikos komisijos posėdį sušaukė K.Krivickas. Vadovaujantis Centro partijos įstatų XVI skirsnio 8 dalimi, K. Krivickas nėra ir negali būti Etikos komisijos nariu.
  2. Įstatuose ir Reglamente įtvirtinta, kad ,,Centro partijos Etikos komisija remdamasi šiais įstatais nagrinėja narystės Centro partijoje ir jos atstatymo klausimus. Svarsto pateiktą medžiagą apie Centro partijos Tarybos nutarimų ignoravimo apraiškas bei sprendžia ginčus tarp Centro partijos narių ir Centro partijos organų bei pateikia išvadas.” Pateikto Centro partijos Etikos komisijos posėdžio 2020 m. liepos 11 d. protokolo turinys neįrodo buvus bent menkiausią klausimo nagrinėjimą ar svarstymą, protokole nėra nurodyta, kokia medžiaga svarstymui pateikta, kuo remiantis pradėtas svarstymas ir kuo pagrįstas priimtas sprendimas. Nekalbant jau apie tai, kad svarstant itin jautrų ilgametės partijos narių narystės nutraukimo klausimą etiška būtų buvę iškviesti ir svarstomus asmenis bei išklausyti jų paaiškinimų. Tuo labiau, kad tokia galimybė yra numatyta ir Reglamente: ,,Komisijos posėdžiai yra uždari, tačiau esant būtinumui, Komisija gali priimti sprendimą leisti dalyvauti posėdyje kviestiniams asmenims.”

Reglamente nustatyta, kad Etikos komisijos tikslas – remiantis etinėmis nuostatomis ugdyti Partijos narių politinę kultūrą, siekti santarvės ir humaniškų tarpusavio santykių. Etikos komisija – tai Partijos drausmės valdymo organas, kurio pagrindinis tikslas – objektyviai išnagrinėti Partijos įstatų, programos pažeidimus, Partijos suvažiavimo ir Centro partijos Tarybos nutarimų ignoravimo apraiškas bei siūlymus keisti įstatus, narių pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie netinkamą narių elgesį. Deja, tai veikiau deklaracija, o ne norma.

Akivaizdu, kad minėtas Etikos komisijos posėdis buvo formalus, o parengtas itin lakoniškas protokolas įrodo Komisiją esant marionete ir vykdžius K.Krivicko reikalavimą pateikti išvadą apie pašalinimą.

Remiantis išdėstytais argumentais kyla abejonės Etikos komisijos posėdžio ir priimto sprendimo teisingumu ir teisėtumu. Ar Centro partijos Etikos komisija yra etiška? Ar Etikos komisijos priimtas sprendimas pašalinti iš partijos narius yra teisėtas ir teisingas?

Klausimas Etikos komisijos nariams: Kokiu Centro partijos veiklą reglamentuojančiu dokumentu remiantis K. Krivickas sukvietė Etikos komisiją, dalyvavo jos darbe ir net vadovavo komisijai? Ar sąžiningai savo pareigą atlikote jūs, Etikos komisijos nariai? Ar patys elgėtės etiškai?