Rimos Štefane trumpas atsakymas gerb. Vyt. Landsbergiui

ByAlvidas

Rimos Štefane trumpas atsakymas gerb. Vyt. Landsbergiui

Be ilgų įžangų. Iš karto prie reikalo.

Taip, Jūs teisus gerb. p. Vytautai Landsbergi.

Tai – ne Lietuvos žmonės. Jie – Lietuvos žmonių vergai. Jūs pamiršote, kad šių „vergų“ rankomis, jėgomis, sunkiu darbu buvo ir yra kuriama laisva Lietuva ir jos ateitis.

Kodėl drįstu tai teigti?

Todėl, kad Lietuvos Respublikos teisėsauga yra bedantė „Lietuvos žmonių atžvilgiu“.

Todėl, kad Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas sukurptas tik „Lietuvos žmonių“ vergams, būtent:

 20 straipsnis. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė

  1. Juridinis asmuo atsako tik už nusikalstamas veikas, už kurių padarymą šio kodekso specialiojoje dalyje numatyta juridinio asmens atsakomybė.
  2. Juridinis asmuo atsako už fizinio asmens padarytas nusikalstamas veikas tik tuo atveju, jeigu nusikalstamą veiką juridinio asmens naudai arba interesais padarė fizinis asmuo, veikęs individualiai ar juridinio asmens vardu, jeigu jis, eidamas vadovaujančias pareigas juridiniame asmenyje, turėjo teisę:

1) atstovauti juridiniam asmeniui arba

2) priimti sprendimus juridinio asmens vardu, arba

3) kontroliuoti juridinio asmens veiklą.

  1. Juridinis asmuo gali atsakyti už nusikalstamas veikas ir tuo atveju, jeigu jas juridinio asmens naudai padarė juridinio asmens darbuotojas ar įgaliotas atstovas šio straipsnio 2 dalyje nurodyto asmens nurodymu ar leidimu arba dėl nepakankamos priežiūros arba kontrolės.
  2. Juridinis asmuo gali atsakyti už kontroliuojamo arba jam atstovaujančio kito juridinio asmens šio straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytomis sąlygomis padarytas nusikalstamas veikas, jeigu jos padarytos pirmiau nurodyto juridinio asmens naudai jame vadovaujančias pareigas einančio ar jo įgalioto asmens nurodymu ar leidimu arba dėl nepakankamos priežiūros ar kontrolės.
  3. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė nepašalina fizinio asmens, kuris padarė, organizavo, kurstė arba padėjo padaryti nusikalstamą veiką, baudžiamosios atsakomybės. Juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės už jo naudai arba jo interesais fizinio asmens padarytą, organizuotą, kurstytą ar padėtą padaryti nusikalstamą veiką nepašalina fizinio asmens baudžiamoji atsakomybė, taip pat tai, kad fizinis asmuo už šią veiką atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės arba jis nėra traukiamas atsakomybėn dėl kitų priežasčių.
  4. Pagal šį kodeksą neatsako valstybė, savivaldybė, valstybės ir savivaldybės institucija ir įstaiga bei tarptautinė viešoji organizacija. Valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis nelaikomos ir pagal šį kodeksą atsako valstybės ir savivaldybės įmonės, taip pat viešosios įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, ir akcinės bendrovės bei uždarosios akcinės bendrovės, kurių visos akcijos ar jų dalis nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei.

Manau, kad visi atsakymai kaip ant delno. Be komentarų…

Kodėl Lietuvoje toks chaosas… Kodėl ji didžiuliu pagreičiu ritasi į bedugnę… Kodėl į valdžią veržte veržiasi visokio plauko perėjūnai…

O kažkada puikiais vediniais laikais… Pas valdovą galėjo ateiti bet kuris pavaldinys ir apkaltinti šį dėl to, kad yra nelaimingas. Tada valdovas giliai susimąstydavo, eidavo tartis pas išminčius, aiškinosi priežastis, kada jis – valdovas – ir kokią nuodėmę padarė, kaip ją išpirkti, kad visi jo pavaldiniai būtų laimingi…

Gal nustokite „Lietuvos žmonės“ ieškoti kaltų, o pasiraitoję rankoves imkitės darbų vardan tos Lietuvos…

Visos Lietuvos nepasodinsite…